Walther Schoonenberg, 24-4-2018
De zitting bij de rechtbank over ons beroep tegen het bouwplan voor Wijde Heisteeg 7 werd al vrij snel geschorst omdat de rechter eerst antwoord van de gemeente wilde hebben op de vraag of de daags vóór de zitting ingediende nieuwe omgevingsvergunning in de plaats komt van de vergunning uit 2016 óf moest worden gezien als een wijzigingsvergunning (waarbij de eerdere vergunning in stand blijft). Op dit moment is nog onbekend wanneer de zitting wordt voortgezet.

  

Links Achtergevel nieuwbouw volgens omgevingsvergunning.
Rechts: Restauratievoorstel VVAB (tekening architect Marcel Heijmans)

In een schriftelijke reactie heeft de VVAB uitgelegd waarom de vereniging ernstige bezwaren heeft tegen het bouwplan. Hierin worden nieuwbouweisen gehanteerd om een beschermd monument ingrijpend te wijzigen. De verdiepingen, nu ongelijk in hoogte, worden in de plannen alle op 2,1 m gebracht. De beoogde sloop van de zeventiende-eeuwse achtergevel en de vervanging daarvan door nieuwbouw met Franse balkons hangt samen met de gewenste wijziging van de verdiepingshoogten. Bovendien is er sprake van een fysieke aantasting. Er worden nieuwe betonnen vloeren gemaakt waaraan de balken als versiering worden opgehangen. De verandering van de hoofddraagstructuur betekent een aantasting van de hiërarchie tussen de verdiepingen en de afleesbaarheid van de monumentale waarde.

Ten onrechte heeft de gemeente onzes inziens geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid af te wijken van het Bouwbesluit, bijvoorbeeld ten aanzien van de verdiepingshoogten, de draagkracht van de vloeren en de hechtkracht van het metselwerk van de achtergevel. Het is de vereniging een raadsel waarom de gemeente aan een dergelijk bouwplan meewerkt.