Link naar agenda vergadering stadsdeelcommissie centrum west

Inspraaktekst 20 november stadsdeelcommissie. Grachten 9+

Goedenavond,

Mijn naam is Jeroen van der Hulst en ik vertegenwoordig Grachten 9+, de bewonersorganisatie van de buurt rondom de negen straatjes.

Ik beperk me tot vier punten.

Punt 1 Participatiewordt beschreven als een verzameling van onderzoeken, contacten met belangengroepen, de Stem van het Centrum-avond en project-gerelateerde inspraak. Voor ons als burgers/bewoners is dat een heel ondoorzichtig gebeuren. Allerlei informatie en bijdragen verdwijnen in een black box en dan popt er een gebiedsplan of een projectvoorstel uit.

Als bewoners voelen we ons vooral betrokken bij onze negen straatjes-buurt: onze leefwereld. En dat is een kleiner gebied dan Grachtengordel West waar we onder vallen. Buurten verschillen sterk van elkaar. Door de voorstellen ook per buurt inzichtelijk te maken is maatwerk mogelijk en het zorgt ook voor onderlinge samenhang en integraliteit van de voorstellen.

Wij stellen daarom voor het gebiedsplan aan te vullen met een overzicht per buurt van de activiteiten die daar gepland zijn. Bij volgende versies zou van meet af aan buurtgericht gewerkt kunnen worden. Ideeën die in de buurt leven kunnen er dan bij worden betrokken en het concept-buurt-deel met de buurt worden besproken. Natuurlijk blijft ook een toets aan beleidsdoelen noodzakelijk.

Tweede punt:leefbaarheid en drukte

Er is openlijke erkenning van de drukte en dat die ten koste gaat van de leefbaarheid. Dat geldt zeker ook voor onze buurt. Wat daarbij veel duidelijker vermeld zou moeten worden is dat het hier gaat om UNESCO- werelderfgoed dat van zichzelf waardevol is. Een overmaat aan attracties en toeristische voorzieningen (terrassen, eetwinkels etc.)  ondermijnen deze waarde, omdat ze afleiden, gericht zijn op consumptie en resulteren in een soort pretpark..

De maatregelen in het hoofdstuk 1 Leefbaarheid juichen we toe. Intensivering van de handhaving van terrassen is daarbij absoluut noodzakelijk. Als voorschot op het voorgenomen onderzoek:  onze buurt voldoet aan alle criteria om vakantieverhuur te verbieden. De nul-dagen-optie zou daarom ook voor de negen straatjes-buurt moeten gelden.

Derde punt: Afval

De onder 1.3 vermelde maatregelen bieden geen oplossing voor de grote overlast in onze buurt van vooral streetfood-zwerfvuil en van bergen vuilniszakken en rommel van ondernemers.

De negen straatjes worden niet genoemd, maar komen zeker in aanmerking voor in een passende kleur geverfde zelfpersende bakken.

Verderop bij 2.2.4 (minder vervoersbewegingen) wordt de pilot in de negen straatjes ‘afvalverzameling door één inzamelaar’ genoemd. Maar er wordt niet aangegeven dat deze pilot vooral ook zou moeten bijdragen aan minder vervuiling.

De ernst van de vervuiling van onze buurt vraagt om regie en een integrale aanpak met directe participatie van ondernemers en bewoners.

Vierde punt: Misbruik en zinnig gebruik van de schaarse openbare ruimte

Door het aantal terrassen te beperken  komt er meer ruimte voor voetgangers op de stoep en op straat weer ruimte voor fietsers. Terrassen op brugvleugels ontsieren het werelderfgoed en horen daar niet thuis.

Een nijpend probleem voor de toegankelijkheid zijn de vele busjes van werklui die de hele dag parkeerplekken bezet houden (en ons de parkeerkosten doorberekenen) of bij gebrek aan plekken de stoepen barricaderen.

Het voetganger-toegankelijk maken van de Herengracht (3.3.2) vinden wij op zich een goed initiatief. Toch pleiten wij ervoor eerst op alle hoofdgrachten de grootste en relatief eenvoudig oplosbare knelpunten weg te nemen.  Graag ook dit plan samen met de bewoners uitwerken.

Mijn tijd is op, maar dit zijn de belangrijkste punten die we u willen meegeven.

Dank voor uw aandacht.