Geachte raadsleden, 

Hierbij breng ik u graag op de hoogte van de stand van zaken rondom de pilot 9 straatjes. 

Met als doel om de stad duurzaam, schoon en leefbaar te houden heeft het college samen met het Rijk onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren met een regierol voor de gemeente bij het inzamelen van bedrijfsafval. De Crisis- en herstelwet (19e tranche) wordt hierbij als middel gebruikt. In het kader van een pilot verkrijgt de gemeente Amsterdam daarom een uitzondering op de Wet Milieubeheer voor het gebied de 9 Straatjes, waarbij het bedrijfsafval in het gebied bestempeld wordt als huishoudelijk afval (pilot tg straatjes'). De gemeente wordt daardoor verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van al het afval in het gebied de 9 Straatjes. 

De Crisis- en herstelwet is reeds dit voorjaar door de Tweede Kamer behandeld en op 37 juli 2019 aanhangig gemaakt bij de Raad van State. Op dit moment is onduidelijk wanneer de Crisis- en herstelwet wordt behandeld in de Raad van State, daar dit aan de Raad van State zelf is om te agenderen, en wat de consequenties voor de datum van inwerkingtreding zijn. 

In het kader van de pilot '9 straatjes' wordt de uitvoering aan de markt overgelaten. Om die reden is een aanbestedingsprocedure gestart waarbij gekozen is voor de vorm van een prijsvraag. Hierdoor kon er maximale vrijheid aan het innovatieve karakter gegeven worden. 

Maandag 15 april 2019 is de inschrijftermijn gesloten voor de aanbesteding. Dit heeft twee concrete inschrijvingen opgeleverd die zijn beoordeeld door een ambtelijk team en een jury. Uitkomst hiervan is dat beide inschrijvers onregelmatig hebben ingeschreven en één inschrijver tevens ongeldig is. Dit betekent dat de eerste aanbestedingsprocedure is mislukt. Echter op basis van wetgeving mag met de inschrijver die uitsluitend onregelmatig is een vervolg aanbestedingsprocedure starten (mededingingsprocedure zonder vooraankondiging). Concreet betekent dit dat met deze partij wordt onderhandeld waarvan het onderhandelingsresultaat tot een nieuwe inschrijving leidt. Deze procedure loopt sinds i juli 2019. Gedurende de onderhandelingen met deze partij is gebleken dat het plafondbedrag opgenomen in de aanbesteding niet toereikend is om de ambities van een duurzame, schone en leefbare stad te realiseren. 

 

Op 13 september aanstaande zal zowel de afvalmarkt evenals de bewoners/ondernemers in het gebied de 9 straatjes op de hoogte worden gebracht van het mislukken van de aanbesteding. Tevens zal daarbij meegedeeld worden dat het college de vervolgstappen in kaart brengt en spoedig hierover de bewoners/ondernemers informeert. Voor bewoners/ondernemers is een bijeenkomst op 29 oktober 2019 georganiseerd. 

Ambtelijk werkt een projectteam op dit moment de vervolgscenario's uit die inhoudelijk voorgelegd worden aan de commissie MLD om te bespreken op 21 november 2019. 

ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Marieke van Doornick
Wethouder Duurzaamheid en Circulaire economie

zie hier de pdf