Beste bewoners/ondernemers uit de 9 straatjes eo. 

Tijdens de bijeenkomst is het community bureau Bind aan u voorgesteld; Kirsten Wagenaar heeft verteld wat Bind gaat doen in het project in de 9 straatjes. Hieronder een korte samenvatting van haar verhaal.

 Om de inwoners (bewoners/ondernemers) van het gebied zo goed mogelijk en structureel te informeren en te betrekken, faciliteren wij vanaf begin volgend jaar een online platform om de verbinding tussen bewoners/ondernemers en tussen bewoners/ondernemers en de gemeente te optimaliseren. Via dit platform, wat wordt ingericht als een netwerkplatform, kunnen deelnemers meelezen maar ook een profiel aanmaken en zo zelf vragen, opmerkingen en ideeën plaatsen. Doel hiervan is dat inzichtelijk wordt welke vragen en ideeën er leven in de buurt zodat de gemeente hier samen met de bewoners op kan gaan inspelen. Natuurlijk zal het platform goed worden beheerd door community managers zodat het op de juiste manier wordt ingezet. Naast de digitale verbinding blijft ook voldoende focus op het offline verbinden in de vorm van diverse bijeenkomsten.

De community managers van het platform komen graag zoveel mogelijk in contact met de bewoners dus laat het vooral horen als er input of feedback is!

Naar aanleiding van de presentaties zijn veel vragen gesteld; de vragen en antwoorden daarop vind u hieronder.

Vragen over de pilot

V – Waarom doet de gemeente niet zelf mee met de aanbesteding? Raakt de gemeente dan niet achter in kennis?

A – Wij denken dat de markt beter in staat is om met innovatieve oplossing te  komen om de vraagstukken te beantwoorden/doelstellingen te realiseren. Daarnaast wil de Gemeente graag samen met markt aan oplossingen werken om kennis te delen en van elkaar te leren. In het contract met de partij die de opdracht krijgt staat heel duidelijk omschreven dat er kennis gedeeld gaat worden. Dat geldt voor de kennis en ervaring van de inzamelende partij maar ook voor de kennis en ervaring van de gemeente.

V – Is de veegdienst losgekoppeld van afvalinzameling?

A – De activiteiten van de veegdienst vallen niet binnen de scope van deze pilot, maar er is wel goed overleg met de uitvoering van de veegdienst omdat één van de doelen van de pilot “een schone straat” is.

V – Tijdens de vorige bijeenkomst is een voorbeeld gegeven van elektrisch vervoer; kan dat als harde eis worden opgenomen?

A – In het programma van eisen is opgenomen dat vervoer van grondstoffen en afvalstoffen emissie loos moet gebeuren, daar valt elektrisch ook onder.

 V – Tijdens de vorige bijeenkomst is een voorbeeld gegeven van vervoer over water, dat is geen harde eis. Het was toch de bedoeling dat er vervoer over water kwam? De gemeente heeft toch als beleid dat het water meer gebruikt moet worden?

A – De Gemeente onderzoekt op welke wijze de inzameling en verwerking van afval zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Vervoer over water is hierin een reële optie, echter willen we de markt de ruimte bieden om met innovaties te komen en dit niet verplichten omdat we stadsbrede ook andere initiatieven zien. V – Hoe weet je dat het beter wordt? Hoe ga je vergelijken, hoe ga je meten?

A – Om te kunnen vergelijken zijn er al eerder metingen gehouden. Zo hebben we gemeten welke soorten grondstoffen er in de afvalzakken zitten en hebben we gemeten hoeveel vuilniswagens er in het gebied per dag rijden. De gemeente is bezig met het maken van een meetinstrument die vooraf en tussentijds gevuld kan worden zodat we kunnen zien of zaken veranderen. Voor start in augustus gaan we weer meten om de nul-situatie te kunnen opschrijven.

V – Hoe zit het met handhaving?

A – Er komt een specifiek handhavingsplan op deze pilot

V – Denkt de gemeente ook na over verpakkingen? Veroorzaakt namelijk veel afval

A – De gemeente heeft geen invloed op de verpakkingsindustrie, maar is wel aan het onderzoeken hoe zij invloed hierop kan uitoefenen. Wettelijk gezien hebben producent van wegwerp verpakkingsmateriaal een verantwoordelijkheid, de invulling hiervan is vaak nog onderwerp van discussie.

V – Plezierboten gooien veel afval op de walkant; hoe gaan we met afval dumpen om?

A – Afval dumpen kunnen we helaas niet voorkomen, maar in het handhavingsplan wordt daar wel aandacht aan besteed.

V – Milieu is belangrijk; daar moeten ook offers voor gebracht worden. Hoe past dat in deze pilot?

A – De doelstellingen van deze pilot dragen bij positieve resultaten bij aan een beter milieu. Dit betekent dat inzamelaars/verwerkers op een andere manier moeten gaan werken, maar ook verlangd dit iets van bewoners/ondernemers. Gezamenlijk zullen we hier een bijdrage aan moeten leveren.

V – Hoe belangrijk is thuis scheiden in deze pilot?

A – Thuis scheiden is heel belangrijk. De gemeente heeft als uitgangspunt dat bron scheiden de norm is voor hoogwaardige grondstoffen.

V – Waarom duurt de pilot 5 jaar? Dat is erg lang voor een pilot.

A – Het invoeren en zorgvuldig monitoren van resultaat vraagt een wat langere termijn. Daarnaast zullen niet alle resultaten op dag 1 gerealiseerd kunnen worden, maar zal hier een plan door de marktpartij voor worden ontwikkeld. Daarnaast zal door een marktpartij wellicht geïnvesteerd moeten worden in een nieuwe systematiek, om dit realistisch te houden is deze termijn gekozen.

V – Wat als de pilot helemaal mislukt?

A – Daar gaan we natuurlijk niet vanuit en er worden voldoende ‘check and balances’ in de aanbesteding en afspraken ingevoerd om tijdig te kunnen bijsturen. Mochten we uiteindelijk er helemaal niet uitkomen dan zal de Gemeente de inzameling zelf ter hand kunnen nemen.

V – Wat gebeurt er tot augustus 2019 aan verbeteringen?

A – Dat heeft de aandacht van de Gemeente, echter niet vanuit dit projectteam. Signalen geven wij wel door aan de daartoe verantwoordelijke afdelingen.

V – Wat gebeurt er als de winnende partij onverwacht failliet gaat?

A – In de aanbesteding wordt de partij die als #2 uit de bus komt, in de wacht gehouden voor dit soort situaties

V – Hoe sluit de rest van het gebied (buiten de randen) aan op dit project?

A – De gemeente is bezig met een plan voor het afschaffen van de zakkeninzameling in stadsdeel Centrum. In het onderzoek daartoe is al geconcludeerd dat dit binnen Centrum gebiedsgericht aangepakt moet worden omdat er niet 1 oplossing voor heel Centrum. Als eerste is vorige week besloten om in Centrum-Oost ondergrondse inzamelcontainers te plaatsen de komende jaren. Daarnaast is er in de Jordaan een proef met inzameling via bovengrondse containers die na een half jaar geëvalueerd gaat worden.

 

V – Het lijkt erop dat ondergrondse inzameling uitgezonderd wordt, klopt dat?

A – het programma van eisen sluit niets uit. Echter is het niet aannemelijk gezien de hoeveelheid leidingen in de grond.

V – Hoe zit het met commerciële contracten? Hoe moeten ondernemers hier mee omgaan?

A – Op het moment 1 augustus treedt de uitzondering op de  wet Milieubeheer voor dit gebied in werking en dan is al het afval uit het gebied huishoudelijk afval. Daarmee vervallen alle lopende contracten per die datum.

V – Kan het zijn dat de afvalstoffenheffing in dit gebied duurder wordt dan in de rest van de stad?

A – De afvalstoffenheffing wordt niet duurder dan in de rest van de stad. Deze is voor de hele stad gelijk en daar worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Vragen over de community / het platform

V – waarom is het platform alleen via een inlog benaderbaar?

A – Het platform is voor iedereen open om mee te lezen. Wil iemand echter zelf iets plaatsen dan vragen wij om emailgegevens achter te laten zodat de community managers, in het geval van misbruik, het platform en de mensen tijdig voldoende kunnen beschermen.

V – Mag je ook andere onderwerpen op het platform kwijt?

A – Zeker! Doel van het platform is om bewoners te verbinden en dat kan ook via andere of aanverwante onderwerpen. Vanuit het beheer, de community managers , zal duidelijk gecommuniceerd worden over wat deelnemers kunnen verwachten voor wat betreft acties van de gemeente (naar aanleiding van andere onderwerpen). Daarnaast is het ook de taak van de community managers om ervoor te zorgen dat er voldoende focus blijft op de gesprekken rondom afval en grondstoffen aangezien dit in eerste instantie de grootste aanleiding is voor de opstart van het platform.

V – Hoe passen bestaande groepen/communities in het platform? Zijn er elementen van co creatie mogelijk?

A – Binnen het platform is er de mogelijk om diverse subgroepen in te richten rondom thema's, onderwerpen, omstandigheid die enkel voor een subgroep relevant en interessant zijn. De community managers ondersteunen hier graag bij. Co creatie is zeker mogelijk op zowel kleine als grote schaal. We stimuleren graag het uitwerken van ideeën die ontstaan in de buurt en faciliteren hierin. Vanuit de gemeente zal bij elk co creatie traject goed worden gekeken waarin zij iets kan betekenen en waar niet zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn.

V – Kan je notificaties aan- en uit zetten?

A – Dat kan! Binnen het METT platform heb je als geregistreerde gebruiker een eigen profiel waar je allerlei voorkeuren kan aangeven, zo ook de inzet van notificaties.

 

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u al dat we een mailbox hebben ingericht specifiek voor dit project. Het adres is project9straatjes@amsterdam.nl.
U kunt daar vragen stellen of opmerkingen maken, maar u kunt natuurlijk ook in antwoord op deze mail reageren.

Met vriendelijke groet,
Patricia Dorland