In de laatste maanden van 2020 hebben we op verschillende manieren de buurt, bewoners én ondernemers, geconsulteerd over hun ervaringen met en ideeën over aan- en afvoer van goederen in onze buurt en vervoersstromen die te maken hebben met serviceverlening. Ofwel: de stadslogistiek in de 9 straatjes.
                       

Centraal bij het project stonden de twee volgende vragen:
  • Hoe zijn zowel de leefomgeving, bereikbaarheid als economische vitaliteit van de buurt te waarborgen bij een overgang naar Zero Emissie Stadslogistiek in 2025 en een toenemende verkeersdrukte?
  • Hoe kunnen bewoners en ondernemers van de 9 straatjes-buurt daarbij samen het voortouw nemen om de betrokkenheid en invloed vanuit de buurt te vergroten?

De buurtconsultatie heeft ons veel informatie opgeleverd. Hier worden de belangrijkste punten heel kort weergegeven.

De belangrijkste opbrengsten van de buurtconsultaties (interviews, enquête, bijeenkomsten) zijn:

  • Bewoners en ondernemers hebben elkaar beter leren kennen en inzicht gekregen in elkaars opvattingen en belangen. Dit vormt een uitstekende basis om op verder te bouwen;
  • De doelstelling Zero Emissie Stadslogistiek heeft meer bekendheid gekregen en daarbij worden ook kansen gezien, bv om mogelijke negatieve effecten te voorkomen. Er is voldoende bereidheid om hier verder aan mee te doen;
  • Ondernemers en zeker ook bewoners voelen zich vaak niet voldoende en niet tijdig geïnformeerd over de keuzes en maatregelen van de gemeente.

En ook: om als buurt mee te doen is er behoefte aan een gemeenschappelijk perspectief op de buurt, een narratief. Daarbij is het van groot belang dat er niet alleen naar cijfers wordt gekeken, maar vooral ook naar de verhalen achter de cijfers.

Acties waar voor de nabije toekomst aan wordt gedacht zijn het delen van de resultaten van het project als eerste stap richting een narratief en het vormen van buurtpanels om hier verder invulling aan te geven. Daarnaast is het belangrijk dat er een gemeenschappelijk communicatieplatform van bewoners en ondernemers wordt opgezet met een bijpassende communicatiestrategie. En tot slot is het belangrijk om een aantal concrete thema’s en speerpunten te selecteren, vast te stellen en uit te werken. Wat dit laatste betreft kan, zo bleek uit de gesprekken, bv gedacht worden aan de vervanging van autoparkeerplekken door laad- en losplekken, het onderzoeken en aanscherpen van het ontheffingenbeleid voor stopverbod en parkeren en een andere kijk op online bestellen en pakketbezorging.

Het eindverslag van dit project is hier te vinden