AMSTERDAM - Bewoners vinden dat maatregelen van de Gemeente Amsterdam achterblijven met de werkelijkheid, daarom is een platform `Het is genoeg` opgericht.

Binnen dit platform hebben een aantal groeperingen zich samengevoegd om positief mee te denken met de Gemeente Amsterdam om dingen ‘te veranderen’ voor bewoners. Want deze bewoners wonen in de Amsterdamse Binnenstad en het lijkt of toeristen en de Gemeente Amsterdam dat (soms) vergeten!

De Gemeente belooft veel, maar helaas blijkt in de praktijk dat er onvoldoende gehandhaafd wordt. De volgende groepen hebben zich namens bewoners bij het Platform ‘Het is genoeg’ aangesloten (en zij nodigen andere groepen bewoners in de binnenstad zich aan te sluiten): Wijkcentrum d’Oude Stadt, Wij Amsterdam, Stop de Gekte, Vereniging Voordestad,Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Stichting Katrijn en Grachten 9+.

Uit hun aanbiedingsbrief aan de gemeente Amsterdam blijkt het volgende: “Het platform HET IS GENOEG heeft daarom in een ‘startnotitie’ een groot aantal maatregelen opgenomen, die tot een substantiële vermindering van de bezoekersaantallen kunnen leiden en die kunnen bijdragen aan verbetering van de diversiteit en het leefklimaat in de binnenstad. We noemen hier o.a.: een consequente doorvoering van de hotelstop, een stop op airbnb, het verplaatsen van de raamprostitutie naar binnen en invoering van het ingezetenen-criterium. Deze laatste maatregel leidt niet alleen tot afname van het aantal (ongewenste) bezoekers, maar brengt ook de drugshandel en daarmee de potentiële ondermijning een grote klap toe. Voor uitwerking en overige maatregelen verwijzen we graag naar de Startnotitie, die wij hierbij aan u voorleggen. Binnenkort is deze voor iedereen te raadplegen op de nieuwe website van HET IS GENOEG.

Wij verzoeken u de maatregelen uit onze startnotitie te (doen) betrekken bij, resp. te verwerken in de ‘aanpak bezoekerseconomie’ en de herziening van de Aanpak Binnenstad.

Uiteraard zijn wij bereid onze voorstellen toe te lichten. Een uitnodiging daartoe stellen we op prijs. Het zou niet alleen kunnen bijdragen aan meer wederzijds begrip, maar ook aan doorbreking van de patstelling die op diverse onderwerpen is ontstaan

Graag zijn wij bereid om met u samen te werken om te komen tot een effectieve aanpak in de binnenstad. Wij herinneren u er nog maar eens aan dat u zichzelf hebt verbonden aan een maximum aantal toeristen. Zoals al gezegd lijkt het er vooralsnog niet op dat de doelstelling van de Verordening Toerisme in balans de komende tijd wordt gehaald. U bent verantwoordelijk voor dat het aantal toeristen onder dat maximum blijft. Dat zal onder elke omstandigheid in 2024 het geval moeten zijn. Wij menen met onze voorstellen daaraan te kunnen bijdragen.”

Een stukje uit de startnotitie: Bewoners dupe van massaal toerisme

•De leefbaarheid gaat sterk achteruit door ongekend grote stromen van toeristen door de straten. Op de Wallen is het nu zo druk, dat er 's avonds in de openbare ruimte sprake is van zeer onprettige en onveilige situaties. Ruis en herrie is alom aanwezig, evenals drugsdealen. Het buurtwaarderingscijfer was hier 4.7 voor overlast en 4.2 voor vervuiling, het laagst in de stad.
•Ook in andere buurten, zoals de Nieuwmarkt, de 9-straatjes en de horeca-concentratiegebieden, heeft de leefbaarheid te lijden onder het massatoerisme

•Nog steeds zorgt het (niet duurzame) vliegverkeer - waaronder veel budgetvluchten - voor een grote toestroom van toeristen, waarvan een belangrijk deel bijdraagt aan de verwording van de Amsterdamse binnenstad tot pretpark.

•Ondanks de hotelstop gaat de stad door met uitbreiding van de hotelcapaciteit. En zorgt de aanwezigheid van veel nieuwe hotels buiten Amsterdam in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor duizenden, miljoenen extra dagbezoekers, die mogelijk pas (laat) in de avond de binnenstad en het centrum weer verlaten".

•De economie in veel buurten verandert. Het aanbod verschraalt. Winkels en andere buurtgerichte voorzieningen die oorspronkelijk bedoeld waren voor bewoners, worden omgezet in voorzieningen speciaal gericht op bezoekers. De lokale overheid loopt hier al vele jaren reactief achter de 'vrije' markt aan met alle gevolgen van dien, een verloederde Binnenstad met goedkoop toerisme en goedkope voorzieningen.

•Het massatoerisme heeft een prijsopdrijvend effect op het onroerend goed. Ruimtes waarvoor oorspronkelijk een redelijke huur werd gevraagd, worden nu vaak voor extreem hoge prijzen verhuurd, zoals de winkels in de 9-straatjes.

•Door toeristisch gebruik van woningen toe te staan, worden deze onttrokken aan het schaarse woningbestand en neemt de overlast in buurten toe

•Het drugsgebruik in Amsterdam behoort tot het hoogste van Europa. Omdat Amsterdam toestaat dat in coffeeshops vrijelijk softdrugs worden verkocht, ook aan buitenlanders, trekt de stad veel drugstoeristen, naar schatting 3 tot 5 miljoen per jaar. De romantische gedachte dat vrije verkoop van softdrugs alleen maar relaxte mensen trekt, is helaas volstrekt onjuist gebleken. De ‘vrije’ softdrugshandel trekt veel drugscriminelen aan, wat gepaard gaat met toenemende intimidatie, afpersing, bedreiging, geweld en liquidaties. Zie ook dit artikel uit Het Parool

•In deze drugshandel gaat naar schatting enkele honderden miljoenen per jaar om. Niet alleen is de veiligheid in het geding, maar ook ontregeling van de samenleving door witwaspraktijken en (het gevaar van) ondermijning.

•Naast de coffeeshops zijn de prostituees achter de ramen een toeristische trekpleister die sterk bijdraagt aan de drukte in de binnenstad, met name op de Wallen.