Stem van het Centrum, 17 september 2018

 

Gemeente/stadsdeel: voorkom verdere verloedering van de negenstraatjesbuurt!

Onze buurt is een prachtbuurt en dat willen we graag zo houden. Maar we zien dat dingen die elders in de stad al volkomen uit de hand zijn gelopen ook in deze buurt opduiken. Besef wel, de negenstraatjesbuurt is onderdeel van Unesco Werelderfgoed met wettelijk beschermde monumentale panden.

Een aantrekkelijk stad is een stad met een verscheidenheid aan buurten waar bewoners op de eerste plaats staan en er een goede balans is met werkenden en bezoekers. Die balans en de leefbaarheid van onze buurt staat echter onder druk.

 

We hebben de 10 meest urgente punten hieronder op een rijtje gezet:

Punt 1. Handhaving

Bewoners kunnen problemen, (horeca)overlast, gevaarlijke situaties, illegaal vakantieverhuur melden via websites, via WhatsApp, het indienen van zienswijzes en door in te spreken bij stadsdeel- en raadscommisies. Maar als er niet gehandhaafd wordt, heeft dat allemaal geen zin. Adequate handhaving is vereist om veel van de onderstaande punten aan te kunnen pakken.

Voorstel: stel samen met buurt een handhavingsplan op en maak directe communicatie tussen melders en handhavers mogelijk.

Punt 2. Afval

Ondanks extra aandacht voor het dumpen van afval op verkeerde tijden en plekken, zien we onze buurt zienderogen vervuilen en verloederen. Vuilnisdump bij afvalbakken, afval bij bankjes, verpakkingen van fastfood, afval van bootjes langs de kades, grofvuil dat dagenlang op straat ligt, zakken bedrijfsafval die door ratten en meeuwen worden stukgeprikt. Dit is een urgent probleem.

Voorstellen: 1. verbeter het schoonhouden van onze buurt op korte termijn. 2. de aanloop naar de geplande pilot afvalverzamelen duurt te lang en de communicatie is onvoldoende: betrek bewoners en ondernemers nog meer bij de uitvoering.


Punt 3. Winkels en Horeca

We zien veel verloop van winkels, een toenemend aantal pop-ups, een eenzijdig aanbod van kleding en sieraden en een toename van horeca voor snelle consumptie. Door dit laatste zien we steeds meer mensen op straat eten. Ondernemers zoeken voortdurend naar de grenzen van het nieuwe bestemmingsplan. Dat betekent bijvoorbeeld dat een niet vergund hamburgerrestaurant kookboeken en t-shirts gaat verkopen (mengfunctie). Zo loopt het bestemmingsplan steeds achter de feiten aan. Het ontbreekt aan visie.

Voorstel: werk aan een pro-actieve en op een visie gebaseerde benadering van de ontwikkeling van het winkelaanbod in onze buurt. Stuur bij waar nodig 

Punt 4. Vakantieverhuur

Vakantieverhuur neemt nog steeds toe en er wordt op grote schaal gefraudeerd. Zoeklicht is zwaar onderbemand, niet actief genoeg, heeft te weinig juridische mogelijkheden en boetes worden niet betaald. Ook voor onze buurt geldt dat de sociale cohesie en leefbaarheid afnemen.

Voorstel: voor onze buurt een verbod op vakantieverhuur invoeren en voor de rest van de stad een aanpak op maat.

Punt 5. Grote groepen

Naast de vele bezoekers die door de smalle negen straatjes lopen, zien we steeds vaker grote groepen met gids. Door de regulering in 1012 treedt er een waterbedeffect op in onze buurt. De vele grote groepen zijn hinderlijk: ze blokkeren de openbare ruimte en de toegang naar de winkels.

Voorstel: sta enkel geautoriseerde gidsen met kleine (max. 10 personen) groepen toe.

Punt 6. Stoepen

Het stopverbod in de negen straatjes wordt niet gehandhaafd. Daardoor staan de stoepen regelmatig vol met auto’s van leveranciers, bezoekers, ondernemers en werklui. De gemeente is veel te ruimhartig met het uitgeven van vergunningen en ontheffingen. Bovendien is er te weinig parkeerruimte voor fietsen en scooters. Stoepparkeren leidt tot gevaarlijke situaties voor bewoners en bezoekers.

Voorstel: handhaaf het stopverbod en geef minder vergunningen/ontheffingen uit en zet autoparkeerplaatsen om in fiets- en scooterparkeerrruimte.

Punt 7: Terrassen.

Horecaondernemers houden zich niet aan de terrasbegrenzing en blokkeren zo de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt steeds vaker commercieel uitgebaat en de (geluids)overlast wordt steeds groter. Vergunningen worden te makkelijk verstrekt en niet gehandhaafd.

Voorstellen: 1.geen nieuwe terrasvergunningen uitgeven, terrasvergunningen op brugvleugels terugdraaien en 2. invoeren van precariobelasting op het commerciële gebruik van openbare ruimte.

Punt 8. Verkeersdrukte

De verkeersdrukte is groot en vraagt om een fiets- en voetgangersvriendelijke aanpassing. Denk bijvoorbeeld aan shared space en/of het doortrekken van de grachtenstoep, zodat er een drempel ontstaat voor de negen straatjes.om te hard rijdende fietsers/scooters af te remmen.

Voorstel: Onderzoek deze mogelijkheden om de verkeersdrukte te verminderen samen met de buurt. Voer dit  niet overal tegelijk in, maar eerst in enkele straatjes.


Punt 9. Pretvervoer

We zien steeds vaker toeristen op huurfietsen, segways, fietstaxi's, koetsjes die gevaarlijke situaties veroorzaken en op de grachten 'all you can drink'-sloepen en (illegale) passagiersvaart, die voor geluidsoverlast zorgen.

Voorstel: beperk alle vormen van pretvervoer en stel duidelijke regels. Handhaaf op illegale passagiersvaart en boten die te snel varen.

Punt 10: Niet gehoord voelen

De gemeente brengt afzonderlijke plannen en projecten wel onder de de aandacht van bewoners , maar er is geen sprake van echte participatie. Bewoners  worden niet serieus betrokken bij planvorming en uitvoering. De gemeentelijke organisatie is verkokerd en teveel gericht op de eigen processen; dat schept afstand. Bewoners voelen zich niet gehoord.

De ontwikkelingen rond toerisme en vastgoed etc. gaan razendsnel. Het lijkt erop dat de gemeente achter de feiten aanloopt .

Voorstel: werk met bewoners en ondernemers uit de buurt(en) aan een visie  voor de komende 5 à 10 jaar.
Geef ook invulling aan de afspraak in het Programma-akkoord dat bij elk beleidsstuk en ingrijpend besluit een participatieparagraaf verplicht.