Bewoners van De 9 Straatjes-buurt zien dat er veel verandert in de nabije omgeving. Met veranderingen op zich is niets mis, maar ze moeten niet ten koste gaan van de bewoners. De toenemende drukte door toeristen en dagjesmensen maakt de buurt interessant voor commerciële activiteiten, met als gevolg dat huren voor veel kleine ondernemers onbetaalbaar worden en panden worden misbruikt voor toeristisch verhuur. Dit leidt tot overlast: vuilnis, lawaai en overvolle stoepen. Ook tast het het karakter van een woonbuurt aan, een buurt waar mensen zich veilig en thuis voelen.

     


Grachten9+
is een bewonersorganisatie die buurtgenoten bij elkaar brengt om elkaar over deze ontwikkelingen te informeren, er met elkaar over te praten en waar nodig actie te ondernemen. 

Wat doet de bewonersorganisatie?
Sinds 2015 is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als gemeenschappelijk thema de snelheid waarmee zich veranderingen in onze buurt aandienen, veranderingen die het wezen en de kwaliteit van dit gebied dreigen aan te tasten. Er is een voorzichtige start gemaakt, vooral om er achter te komen of dit thema leeft bij buurtbewoners. Het onderwerp leeft zeker, maar meer inspanning is nodig om mensen bij elkaar te brengen.

Wat wil Grachten9+ bereiken
Grachten9+ wil het buurtbewoners mogelijk maken zich zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen en wat die betekenen voor onze buurt.

Daarbij wil ze specifieke punten benoemen die in onze buurt aandacht vragen zoals vakantieverhuur, verkeer, het gebruik van de openbare ruimte (parkeren, terrassen en andere obstakels), eenzijdig winkelbestand en de zienswijze van de bewoners onder aandacht brengen van de gemeente.

Grachten9+ wil bewonersinitiatieven (helpen te) ontplooien om ons te manifesteren in de buurt

Grachten9+ is een initiatief van Carla Hoffschulte, Jeroen van der Hulst -al jaren bewoners van de Keizersgracht- en Niek van der Heijden, bewoner van de Runstraat.

Het werkgebied
De binnenstad kent vele indelingen in buurten. Gelet op het karakter van Grachten9+ is een scherpe afbakening niet van belang. Het gaat het gebied ook wel bekend als De Negen Straatjes; ruim genomen wordt dat begrensd door de Leidsegracht en de Raadhuisstraat/Westermarkt, Singel oneven zijde en de Prinsengracht even zijde.

Aansluiten bij Grachten 9+?
Via grachtennegenplus@gmail.com kunt u zich aanmelden voor de mailing list. U ontvangt dan informatie van Grachten9+, uitnodigingen voor bijeenkomsten, notulen en informatie over activiteiten die betrekking hebben op het behoud van de leefbaarheid van de buurt.

Samenwerking
We hebben contact met andere organisaties in de buurt, zoals Stadsdorp Grachten en Straatjes en de ondernemersvereniging De 9 Straatjes.

In verschillende buurten bestaan bewonersgroepen die zich met de problematiek van verstoring van de balans tussen wonen, werken en recreëren bezighouden. Een aantal van deze groepen heeft een platform opgericht, Wij-Amsterdam (www.wij-amsterdam.eu ) geheten, waarbij ook Grachten9+ zich heeft aangesloten.


foto: hoek Prinsengracht/Berenstraat