Amsterdam, 12 april 2022

Geachte heer Ramlal,

Als bewonersgroep Grachten 9+ zetten wij ons al jaren in om de leefbaarheid voor bewoners in onze buurt (gebied in en rondom de 9 straatjes) te behouden. Desalniettemin moeten we vaststellen dat onze buurt zienderogen verloedert door vervuiling, (verkeers-)onveiligheid en overlast. De horeca en mengformules in onze buurt spelen daarbij een cruciale rol.

De leden van de bewonersgroep maken regelmatig melding van uiteenlopende overlastgevende situaties, zoals beperkte doorgang van stoepen door uitwaaierende terrassen en horeca/mengformules die zich niet aan de regels houden.

We zijn verbijsterd door de laconieke, onverschillige en ontwijkende (standaard)reacties die we van de gemeente ontvingen. Zie de voorbeelden in de bijlage. We voelen ons als bewoners allesbehalve serieus genomen en maken ons grote zorgen over de toekomst van onze buurt.

De ontwijkende reacties op onze meldingen plaatsen we in de context van de plannen voor verlenging van de tijdelijke versoepeling van horecaregels met twee jaar, zonder dat daar enig overleg over is geweest met bewoners(groepen). Hetzelfde geldt voor het concept Beleidskader horeca en terrassen. Horeca Amsterdam en Amsterdam City hebben hier onmiskenbaar een grote vinger in de pap gehad. Bewoners zijn niet (of nauwelijks) gehoord en worden alleen genoemd als een van de betrokken partijen bij de uitvoering van de maatregelen. Maar dan staat het beleid al vast.

De kwestie die we aan u willen voorleggen is dat de gemeente weliswaar haar mond vol heeft over bewoners/burgerparticipatie, maar dat bewoners in de praktijk volledig worden genegeerd. Horecaondernemers en evenementenorganisaties hebben een dermate grote invloed bij de gemeente om hun commerciële belangen naar voren te brengen, dat niet-commerciële belangen, zoals leefbaarheid van buurten, naar de achtergrond verdwijnen.

We hopen dat u als Ombudsman aandacht aan dit onderwerp wil besteden en vragen u hoe wij als bewonersgroep Grachten 9+ verdere verloedering van onze buurt tegen kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Bewonersgroep Grachten 9+,

Carla Hoffschulte

Niek van der Heijden