Aanleiding en de noodzaak van echte participatie

Al vóór de uitbraak van de pandemie was er veel te doen over het gebruik en misbruik van de openbare ruimte in onze 9 straatjes buurt. Terrassen op brugvleugels, afbakening met zogenoemde spijkers van terrassen - waar men zich niet aan hield - auto’s op de stoep etc.

Toen kwam corona en de 1,5 metermaatregel. Aanleiding voor een razendsnel doorgevoerd beleid om uitbreiding van terrassen toe te staan: op stoepen, op parkeerplaatsen en midden op bruggen. Omdat dit met name in de straatjes de voetgangers de straat op joeg, werd ook het Shared Space-concept uitgerold: er verscheen felgele graffiti op de straten en borden wezen erop dat er sprake was van een gemeenschappelijke verkeersruimte.

Op 1 oktober 2021 zou deze tijdelijke situatie aflopen. Maar het bestuur besloot anders. Ondernemers moesten nog veel schade inhalen en het ruime terrassenbeleid kon daaraan bijdragen. Besluitvorming hierover ging gepaard met een upgrade van de Shared Space. In deze 2.0 versie werd ook voorzien in snelheidsbeperkende maatregelen door het plaatsten van drempels. Deze bleken echter zo steil te zijn dat het gevaarlijk was voor fietsers en andere tweewielers. Na korte tijd zijn die weer verwijderd. Het stadsdeel was helaas € 47.000,- armer, zonder resultaat.

Opvallend bij al deze activiteit is dat bewoners er niet bij werden betrokken. Vooral bij besluiten over de verlenging en de aanvullende maatregelen (drempels) vormde dit een ernstig gemis. Bewoners kennen immers de knelpunten en zien en ervaren de effecten van de maatregelen.

De op dit moment geldende regels in verband met het gebruik van de openbare ruimte lopen tot 1 maart 2022. Het is belangrijk dat er een weloverwogen besluit komt voor de regels ná die datum. Als bewoners willen we daar graag een stem in hebben; niet alleen een inspraakmogelijkheid na een verborgen ambtelijk proces, nee, van meet af aan meedenken: evalueren, criteria vaststellen en maatregelen definiëren. Kortom echte participatie bij de voor onze buurt wezenlijke oplossing voor het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte.

Inhoudelijke overwegingen

We kunnen constateren dat de drukte in onze buurt weer vrijwel op het oude peil is. Met vooral heel veel dagjesmensen die zich door de straatjes wringen.
Dit combineert slecht met ander verkeer en foutparkeerders op stoepen. Ook lijkt het onacceptabel dat de corona-gedoogsituatie wordt gecontinueerd omdat de terrassen teveel ruimte innemen.

Ondernemers plaatsen graag objecten op de stoep om aandacht te vragen voor hun nering. Daarvoor is geen plaats en dit moet dan ook verboden en gehandhaafd worden.

Dit is een eerste voorzet met aandachtspunten. Doel moet zijn een samenhangend beleid op het gebruik van de openbare ruimte voor de komende jaren vast te stellen.

Voorstel

Grachten9+ richt zich tot de gemeente (gebiedsmakelaar, stadsdeelbestuurder, e.a.) met het verzoek een proces te starten om tot beleid te komen voor het gebruik van de openbare ruimte in onze buurt voor de periode 2022-2025. Het gaat daarbij om verkeer, parkeren, terrassen, groen, fiets-parkeren, precario etc. en om maatregelen op de korte (2022) en de lange termijn.

Daarbij dient dit proces zo te zijn opzet dat bewoners met hun buurtexpertise het vertrekpunt zijn. Dus niet de verkeerskundigen, ontwerpers, de ondernemers, de politici maar….: de bewoners. Te denken valt aan een of meer buurtpanels (tafels) waar ideeën gegenereerd en getoetst worden. Maar ook kunnen er kleine pop up exposities met aansprekende voorbeelden en conceptplannen in de buurt worden georganiseerd.