Verslag van de 7de bijeenkomst van Grachten9+ 11 februari 2019

 

Locatie De Glazen Zaal (De Oude Gracht) Keizersgracht 218B (19.30-21.30u)

Opening vergadering:

Na introductie van de aanwezigen worden de volgende aandachtspunten ingebracht:

-verdwijnen buurtwinkels, opkomst van ketens
-verlenen van tijdelijke parkeervergunningen
-afzetten van de gracht voor bijv filmopname
-gebruik van trottoirs
-zwaar verkeer in de buurt
-lawaai van boten op de gracht mn ‘s nachts
-waarom er niet 24/7 parkeergeld gevraagd wordt

1. Pilot project vuilnisinzamelen de 9 straatjes

Aanwezig voor dit project: Remco Wagemakers projectmanager, Patricia Dorland, afval & grondstoffen gemeente Amsterdam en Eva de Vries namens Bind

Remco legt uit dat de voorbereidingen voor de pilot vorderen: aanbesteding is uit, de voorwaarden waaraan de aanbesteding moet voldoen zijn te lezen via deze link:
https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158194;section=2 De afval-ondernemers zijn nu aan zet.

Doel van de pilot: het aantal vervoersbewegingen verminderen, het scheiden van soorten afval, het aanpak zwerfvuil, voorkomen van volle stoepen.

Voor deze pilot is de wetgeving aangepast dmv een maatregel van bestuur: afval van ondernemers en particulieren wordt in deze pilot gezamenlijk opgehaald. Hoe en wat hangt af van de voorstellen waarmee afvalondernemers komen. Ze hebben zich in hun aanbesteding te houden aan een groot aantal voorwaarden zoals: geen zware vervoersbewegingen, weinig vervoersbewegingen, een inventieve manier van ophalen (over water?), geen afval op straat.
Dat houdt in dat er waarschijnlijk een intensievere manier van ophalen komt (vaker).

Voor deze pilot is ook de samenwerking met bewoners nodig.
De afgelopen tijd zijn er al bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers georganiseerd.

De pilot geldt voor 5 jaar, va augustus 2019. Na 2 jaar wordt geëvalueerd of dit de goede richting is. Meer achtergrondinformatie via deze link:
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1771/0/0/pilot-huis--en-bedrijfsafvalinzameling-de-9-straatjes
Eva is van het bedrijf dat de communicatie met de bewoners zo goed mogelijk wil doen verlopen. Daarvoor worden vrijwilligers gezocht, een intekenlijst gaat rond, eerste bijeenkomst is gepland voor 4 maart. Een aantal bewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Voorlopige bedoeling is een on line en een off line platform, een community. Hoe en wat wordt bepaald in overleg met bewoners.

Nav vragen:

Wat verandert er voor de ondernemers in onze buurt?
De gemeente regelt via de pilot het verzamelen van het bedrijfsafval, maar niet meer via individuele contracten. Bedrijven blijven wel verantwoordelijk voor hun bedrijfsafval.

Hoe en wat ligt er nu bij de aanbesteders?
Die kunnen hun plannen indienen adhv gestelde voorwaarden (programma van eisen).

Heeft deze pilot van doen met huidige project Marnixstraat/Brouwersgracht/Prinsengracht?
Gemeente heeft verschillende proeven, dit is er een van, doel is maatwerk voor buurt te leveren.

Worden kerstbomen meegenomen in de aanbesteding?
Ja

Waarom wordt er geveegd voordat vuilnis wordt opgehaald? Is nogal een frustratie.
Remco legt nogmaals verschil uit tussen de pilot inzamelen huis- en bedrijfsafval en de functie van de reinigingsdienst.

Het is nogal frustrerend om te zien hoe de buurt NU vervuilt/verloedert. Project/pilot speelt in de toekomst.
G9+ heeft in het najaar een aantal keren een brandbrief geschreven aan stadsdeel en buurtmanager en –coördinator. Er zijn excuses zijn gemaakt. Oorzaken waren oa materiaalpech en personeelsgebrek.
Volgens een stadsdeelcommissielid heeft dit ook te maken met bezuinigingen.

     

Wordt er bij de pilot frequenter vuil opgehaald?
Een hogere frequentie wordt wel noodzakelijk geacht.

Hoe zit het met zware vuilnisophaal-auto’s?
Ook dat is onderdeel aanbesteding, de wagens mogen niet zwaarder dan 7,5 ton zijn.

2. De drie G9+ thema’s:

--Winkeldiversiteit, branchering, monocultuur (Carla)

Sinds oktober 2017 is Voorbereidingsbesluit van kracht, sinds september 2018 omgezet in ‘Bestemmingsplein Winkeldiversiteit’. Geen nieuwe toeristische winkels en fastfoodverkoop in aantal straten in de binnenstad, o.a. 9 straatjes.

December 2018 is opnieuw een schouw gehouden: een inventarisatie van de winkels in de 9 straatjes door de werkgroep ‘branchering’, in het bijzonder Hendrik Battjes. De werkgroep ‘Branchering’ probeert trends te signaleren.

Belangrijkste bevindingen: in anderhalf jaar in 20% van panden mutaties, dus in 48 panden. Veranderingen gaan dus in hoop tempo door. In ruim de helft van mutaties was sprake van brancheverandering.

Als verhuur niet lukt bijvoorbeeld omdat de huur te hoog is, komen winkels leeg te staan. In 2017 stonden 11 panden leeg, in 2018 waren dat er 15. In 2017 waren er 2 tijdelijk in gebruik als pop-up en 1 permanent. Eind 2018 waren er 4 permanente pop-ups: de verhuurder verhuurt de winkels dan steeds weer voor een korte periode aan andere bedrijfjes. Nadeel: geen enkele binding met de buurt, veel verbouwingen, veel openingen.

De horecasector bleef relatief constant: circa 40. Daar staat tegenover dat er nieuwe horeca via mengformules in opmars lijken te zijn. Er zijn strenge regels verbonden aan mengformules met betrekking tot hoofd- en nevenfuncties, maar die worden maar matig gehandhaafd. Dit zijn tendensen die we in de gaten houden, net als de komst van ketens (zoals Joe & The Juice, Runstraat).

Op de grachten tussen de straatjes verschijnen steeds meer winkels in panden die daarvoor niet bedoeld lijken te zijn (kantoren, woonhuizen), zoals:

Prinsengracht 375, was kantoor, nu winkel.
Prinsengracht 543, was garage/opslag, nu kantoor (update 4-4: volgens de gemeente -mw Zonneveld, inspecteur gebruikstoezicht- is dit volgens de regels, dus toegestaan)
Keizersgracht 335, kraakwacht, v/h café is nu pop up, handhaving gaat onderzoeken.
Keizersgracht 417, woonhuis, nu winkel/atelier en hotel
Keizersgracht 349, woonhuis/kantoor, te huur als pop up-store, handhaving is bezig met onderzoek.
Herengracht 294, woonhuis, in gebruik als winkel/showroom, onderzoek handhaving loopt (update 4-4-'19: ziet eruit alsof winkel weg is)
Singel 352, in gebruik als winkel
Keizersgracht 403, was atelier, nu gym

          


Vragen en opmerkingen

Zijn pop-ups echt zo’n probleem?
Ja: overlast van inrichten/ontmantelen, opening, geen binding met de buurt noch met ondernemersorganisatie.
De werkgroep ‘branchering’ van G9+ probeert trends te signaleren.

Ook de ondernemers van Amsterdam City zien dat Amsterdammers vanwege vele toeristen/drukte wegblijven. Het voorbereidingsbesluit is eigenlijk 5 jaar te laat.
Stadsdeel: In Spuistraat wordt met ondernemers overlegd over brancheringsbesluit: wat wil men met de straat.

Elandsgracht is op dit moment een goed voorbeeld van een diverse winkelstraat.
Domino-vestiging Haarlemmerstraat/dijk laat zien hoe moeilijk het is de komst van ketens te reguleren.
Stadsdeelcommissielid zou graag meer doen.

Discussie verschuift naar terrassen en openbare ruimte.

De openbare ruimte staat onder druk, oa door vele terrassen
Terrasvergunning is moeilijk te weigeren.
Terrassenbeleid moet maatwerk zijn.

Gemeentebestuur zou vergunningenbeleid beter moeten benutten.

Het lijkt of alle problemen worden veroorzaakt door Horeca en terrassen.
Niet iedereen denkt hetzelfde over de terrassen. Deze bijeenkomst geeft daarvoor de gelegenheid.

Er wordt gewerkt aan een nieuw terrassenbeleid, mn over de doorloopruimte.

Koningsdagvergunningen: zorgen voor veel overlast, bewoners zijn genoodzaakt weg te gaan. Er is in Wolvenstraat een vergunning aangevraagd voor Koning avond, -nacht en Koningsdag (Sous), bewoners hebben zienswijze ingediend.
Op Westermarkt zijn op Koningsdag alle vergunningen voor Pride, waarom niet vergund aan buurt(bewoners)?

Over de tijdelijke ontheffingen voor bouw- en klusbedrijven en de vele Dixi’s etc bestaat veel onduidelijkheid. Wat helpt is bedrijven bellen, contact opnemen met buurtmanager, of buurtcoördinator.

Precario laten betalen voor dit soort vergunningen.

Gemeente zou beter naar bewoners moeten luisteren en hun belangen beter moeten behartigen.
De aanwezige stadsdeelcommissieleden (Bas van der Sande, Noah Zeevenhooven, Elmar Jansen) geven aan graag te willen horen wat de bewoners belangrijk vinden.
Hun e-mailadressen vind je hier: http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1763/0/5942/e-mailadressen---links-/e-mailadressen--data-en-links

--Vakantieverhuur (Niek)

Ondanks maatregelen van gemeente zien we in onze buurt groei van vakantieverhuurlocaties, mn B&B’s met twee of drie kamers zijn in opkomst.

Dat er nog steeds een groot aantal locaties zijn die zich niet houden aan de regels bleek uit een bericht op AT5: de gemeente heeft vorige week een hoge boete (meer dan een ton) uitgedeeld aan een sleutelbedrijf dat in een grachtenpand in onze buurt twee woningen met 16 slaapplaatsen aanbood.
Vakantieverhuur is en blijft erg fraudegevoelig.

Slechts een klein deel van de naar schatting 20.000 adressen op de site van Airbnb heeft zich bij de gemeente geregistreerd. Het nieuwe voorstel van verplichte registratie bij de KvK wordt dan ook met de nodige scepsis bekeken.

Het verbod op vakantieverhuur in bepaalde buurten zal een waterbedeffect hebben.

Aan het eind van dit jaar verlopen de eerste shortstay-vergunningen. Volgens wethouder Ivens vloeien deze woningen terug in het verhuurbestand. Dit moeten we in de gaten houden.


--Openbare ruimte (Niek)

Terrassen
zijn in een eerder stadium uitgebreid aan de orde geweest, nog deze aanvulling:
G9+ en bewoners hebben het afgelopen half jaar een aantal zienswijzen ingediend tegen het verlenen van 4 terrasvergunningen, waarvan 3 in de Runstraat.
Twee daarvan zijn verleend, een is afgewezen (ondernemer heeft niet de gevraagde informatie aangeleverd) en een zienswijze loopt nog.

In het 10-puntenpamflet
http://www.grachtennegenplus.nl/gnp/h/1756/0/7202/Activiteiten-van-Grachten9-/Tien-puntenpamflet-van-Grachten9--voor-Stem-van-het-Centrum
pleit Grachten9+ voor een stop op nieuwe terrassen en het opheffen van de terrassen op de brugvleugels.

Openbare ruimte
Stoepparkeren blijft een hot issue, de stoepen staan regelmatig vol, met mn klusbussen als er weer een winkel/woning verbouwd wordt. Ook het stopverbod wordt vaak genegeerd. Daarnaast zien we dat de gemeente heel royaal is met ontheffingen en dat de verschillende bezorgdiensten geen gebruik maken van de beschikbare laad- en losplekken.

               

Grachten9+ constateert een groot tekort aan parkeerplekken voor fietsen en scooters; in fietsenrekken en op bruggen is vaak geen plek meer, dus meer voorzieningen zijn wenselijk.


                 

Afval/vuilnis
We zien steeds vaker dump van huisvuil en bedrijfsafval, mn bij de afvalbakken. Grofvuil wordt soms niet gemeld en blijft dan lang liggen. Ook gemeld grofvuil wordt niet op de afgesproken momenten opgehaald.

De klanten van winkels en horeca met take away veroorzaken veel zwerfvuil.

                 

In november en december heeft G9+ een aantal keren bij het stadsdeel aan de bel getrokken. Als reactie kwamen excuses en uitleg (materiaalpech, personeelstekort) zoals eerder gemeld bij punt 1.

3. Gebiedsplan

Als laatste punt komt het Gebiedsplan Centrum West aan de orde. Deze week komt het door het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel vastgestelde plan digitaal beschikbaar via: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2018/gebiedsplannen/centrum-west/?utm_source=Banner%20Centrum%20West&utm_medium=website&utm_term=Gebiedsplan%202018&utm_content=Gebiedsplan%202018&utm_campaign=Banner%201

Het plan is niet inhoudelijk besproken. Veel inhoudelijke punten zijn ook al eerder in deze bijeenkomst aan de orde geweest.

Wel werd stilgestaan bij de wijze waarop het plan tot stand is gekomen en dat het volstrekt ondoorzichtig is hoe dit proces verloopt en wat er met de inspraakreacties gebeurt. Ook werd gesteld dat de Stadsdeelcommissie na een inspirerende start met De stem van het Centrum nu veel meer lijkt te functioneren als een klassieke gemeenteraad, echter zonder bevoegdheden, immers alleen adviserend. Minderheidsstandpunten worden daarbij overruled door meerderheidsbesluiten en er wordt langs de lijnen van politieke partijen gestemd.

De leden van de Stadsdeelcommissie erkenden dat het proces van de totstandkoming van het gebiedsplan niet ideaal was. Als oorzaak noemden zij dat ze bij hun aantreden al een plan in de steigers aantroffen. Het plan van 2020 moet op een hele andere wijze tot stand gaan komen. Daarbij was een eerste aandachtspunt dat moet worden vastgesteld wat de bedoeling is van een gebiedsplan. Verder meenden ze dat de invloed van de commissie niet moest worden onderschat. Meerdere malen benadrukten ze dat bewoners issues direct aan hun moeten melden. Zij kunnen zaken direct aan de orde stellen bij het stadsdeelbestuur.

Het gebiedsplan voor Centrum West omvat een uitgebreid gebied met een grote verscheidenheid. Uitgaan van buurten in plaats van gebieden zou aan bijvoorbeeld De 9 Straatjes de specifieke aandacht kunnen geven die onze buurt nodig heeft.

© NvdH