Verslag bijeenkomst Grachten 9+, dinsdag 16 mei 17:00-19:00 uur

 

Agenda:

  1. update vakantieverhuur
  2. update monocultuur, winkelbestand
  3. update gebruik OR
  4. sociocratie
  5. rondvraag

 

Punt 1 Vakantieverhuur (Niek)

De ontwikkelingen mbt vakantieverhuur tuimelen over elkaar heen en staan nu wel duidelijk op de agenda. Begin mei nam wethouder Ivens het besluit om per 1/10 een meldingsplicht in te voeren voor vakantieverhuur, De gemeente probeert op deze manier meer grip te krijgen en meer macht naar zich toe te trekken. Het voordeel ervan is dat men duidelijk een overtreding kan constateren maar de grote vraag blijft hoe dit gecontroleerd en gehandhaafd wordt.

Je ziet aan de overeenkomst met Airbnb, waarbij na zestig dagen de locatie wordt verwijderd, er plots heel veel bed&breakfast-locaties bijkwamen (dat mag immers 365 dagen/jaar) en veel locaties die een andere/vernieuwde advertentie kregen en opnieuw werden aangemeld. Ook werd er overgestapt naar andere sites (booking, wimdu, 9flats)

 

De werkgroep had de intentie om alle locaties voor vakantieverhuur in onze buurt te inventariseren. Het was de bedoeling om uit te gaan van verkregen digitale informatie, deze door te pluizen en alle adressen keurig op een rijtje te zetten.. Dat bleek al snel een bijna onmogelijke opdracht: het betekende het bekijken van zo'n 900 bestanden. En omdat Airbnb geen adressen vermeldt, is er enkel succes als er herkenbare foto's zijn of vermelde informatie over de omgeving.

Met hulp van enkele buurtbewoners hebben we dus dmv observaties (toeristen met rolkoffers voor een deur, schoonmakers, gedumpt afval) geregistreerd.

Inmiddels hebben we een goed overzicht van de verhuur in Huiden-, Run-, Beren-, en Wolvenstraat, de even en oneven zijde van de Keizersgracht tussen Run- en Berenstraat en Huiden- en Wolvenstraat. Een opvallend stukje is Looiersgracht even zijde, tussen Prinsengracht en eerste Looierdwarsstraat. Op dat kleine stukje bevinden zich naar schatting 15 locaties.

We gaan gewoon verder met het inventariseren en de werkgroep staat nog steeds open voor alle medewerking.

En wat doen we met de informatie?

We hebben een groot aantal van deze adressen gemeld, zonder resultaat, dwz er is nog geen enkel adres gesloten. Wel weten we dat er adressen die we gemeld hebben zijn bezocht, dat er soms niemand is aangetroffen, dat er waarschuwingen zijn uitgedeeld en dat er voor Wolvenstraat 10 een handhavingstraject is gestart (teveel toeristen aangetroffen).

Er zijn gewoon te weinig mensen om te handhaven (in het weekend één team, dus als er wat gevonden wordt, vervallen alle andere meldingen) en de administratie is chaotisch. Het lukt niet om door te dringen tot deze bureaucratie. Het is afhankelijk wie je telefoontje/mail beantwoordt...

Het enige wat nu lijkt te werken (alhoewel de ervaringen nog niet positief zijn) is direct te melden bij overlast (dronken gasten, herrie) of bij het zien van toeristen die hun intrek nemen op een locatie: Je kan 14020 24/7 bellen.

Het lijkt trouwens dat overlast in de vorm van lawaai etc niet zo vaak voorkomt in onze buurt.

Het grote probleem is vooral het onttrekken van woonruimte aan het reguliere woonbestand, waardoor sociale cohesie in de buurt verdwijnt.

 

Punt 2 Monocultuur (Carla)

-23 januari: probleem geschetst. Zitten veel aspecten aan. Actie: een raadsadres (brief aan gemeenteraad). Veel gebeurd in de tussentijd.

  1. Met name dankzij enorme inzet van Hendrik zijn er brancheringstabellen van alle 9 straatjes in de maak. Wat rond 2000, wat rond 2012 en wat nu? Geeft a) trends weer en is onderbouwing van verschraling. Maar ook b) tool om per kwartaal te volgen wat er verandert t.o.v. nu.
  2. We hebben een lijst gemaakt van winkels die al lang in de 9 straatjes zitten en ‘bij de buurt horen’. Karakteristiek, authentiek. Best lange lijst. We willen de winkels die bedreigd worden door onacceptabele huurverhoging achterhalen en die steunen, bijv. door publiciteit. Criterium: zelfstandig ondernemer en huurder. Voorbeelden: De Evenaar, Dutch Design. Overleg hierover met Lony bij wie gegevens bekend zijn.
  3. Onderwerp speelt ook bij gemeente (publicatie Sturen op een divers winkelaanbod) en op verschillende manieren aandacht voor gevraagd.

-Op 22 maart heeft Niek ingesproken bij commissie Werk en Economie waar notitie werd besproken met wethouder Ollongren, tekst van Hendrik. Voorstel: 9 straatjes als pilot voor straatvisie of brancheringsplan. Wethouder positief, maar verzoek niet gehonoreerd. Gekozen voor Damstraat, Hoogstraten, Jodenbreestraat, Spuistraat.

-Indruk over notitie is trouwens dat er veel wordt beloofd, maar er eigenlijk geen concreet nieuw beleid is.

-Ook op 22 maart artikel van o.a. Lony in Parool om winkels te beschermen met verwijzing naar beleid San Francisco. Inmiddels ook berichten over Lissabon, Barcelona, Venetië en Rome waar ze met zelfde probleem kampen.

-24 maart kort item op AT5 met Lony en Niek.

-19 april AT5 Druktedebat waar ik als bewoner 9 straatjes wethouder heb gevraagd om met bewoners en ondernemers in de buurt in gesprek te gaan om winkels te beschermen, toeristische winkels te voorkomen, evenals 24 uurs economie. “Ingrijpen in de marktwerking”, aldus gespreksleider. Lony goede aanvulling met voorbeeld San Francisco dat wethouder zei niet te kennen. Ook extreme huurverhogingen werden genoemd.

Wethouder zei probleem te herkennen. Wil eerst via coalitievorming met belangrijke rol voor vastgoedeigenaren proberen of zij mee willen werken door niet altijd voor de hoogste huur te gaan. Als dat niet werkt  wil ze ingrijpen via branchering. Dit klinkt stoerder dan het is en duurt veel te lang.

-op 10 mei branchering in de gemeenteraad. Via Hendrik contact met Rutger Groot Wassink en Dennis Boutkan casus 9 straatjes weer ingebracht.

-Die dag ook een mooi artikel van Dennis Boutkan over het onderwerp in Parool en op 11 mei een 7 punten plan van Groen Links om Amsterdamse winkels Amsterdams te houden.

Kortom: er gebeurt heel veel. Wij gaan verder met raadsadres en kunnen vast aanzet geven tot straatvisie voor onze buurt. Idee is ook om met hotels in de buurt in overleg te treden om samen op te trekken om buurt aantrekkelijk te houden.

 

Punt 3 openbare ruimte (Jeroen)

Terugkomend op de vorige vergadering wordt hoek Wolvenstraat/Keizersgracht (De Vijf Keizers, waarvan oa Marqt deel uitmaakt) opnieuw besproken. Jeroen en Niek hebben contact gehad met TravelBird en Nijenrode, goed voor 400 studenten/personeelsleden: veel fietsen en scooters. Het gebouw beschikt over een grote garage voor 300 fietsen/scooters. Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar inmiddels maakt TravelBird hiervan gebruik. Rinke Oostra, gebiedsmanager, vertelt dat het in de bedoeling ligt om aan de overkant (thv De Struisvogel), waar nu nog aan de kade gewerkt wordt, de autoparkeerplekken niet te laten terugkeren maar te vervangen door fietsparkeerplekken. Ook is er aan de Keizersgracht thv Marqt in de stoep een vak aangelegd voor het parkeren van scooters om zo de overlast in de Wolvenstraat te beperken.

Rinke legt uit hoe de flexparkeerplekken Herengracht/Raadhuisstraat werken: overdag (8:30-17:30) fietsen parkeren, s'avonds voor auto's. Omdat de geplaaatste borden geen rechtsgeldigheid hebben wordt er veel overlegd en veel voorgelicht. Het betreft hier vooral bezoekers/personeel van het kantoorgebouw op de hoek. Het experiment heeft een half jaar geduurd, de meeste reactie waren positief, dus is het nu een permanente situatie

.

Er wordt nog kort gesproken over de grote toeristengroepen met gids die in opkomst zijn in de buurt. Er wordt verwezen naar het convenant: dat geldt voor 1012, daarom wijken gidsen uit naar andere buurten.

 

Punt 4 Het sociocratisch model

Aanwezig zijn Maartje Romme (Wetering-Verbetering,) en Gijsbert van Lagemaat die vanuit de gemeente dit project begeleidt en zorgt voor continuiteit.

Aanleiding was grote buurtbijeenkomst over de (eventuele) parkeergarage boven metrostation Vijzelgracht: veel bewoners lieten daar horen tegen te zijn, en na een lange avond liet voorzitter db Centrum Oranje weten op de vraag wat hij nu met de info zou doen; 'niets, want de voorstanders zitten thuis'.

Dus is er de vraag hoe dring je door tot de gemeente zonder mandaat, zonder status. Een voortrekker uit de buurt kwam met voorstel tot samenwerking via sociacratisch model. Dat betekent dat er door belanghebbenden net zo lang doorgepraat wordt tot er consent is: iedereen kan er mee leven.

Het project loopt sinds begin van dit jaar, er wordt veel info gegeven, veel uitnodigingen verstuurd en er is een website www.weteringbuurt.nl

In samenwerking met gebiedsteam is gekozen voor een casus: het Kostpleintje, een 'parkje' met een bankje midden in de Weteringbuurt. De vraag is wat gaan we doen met dit pleintje. Het pleintje is niet heel erg mooi en geeft ook nogaal wat overlast: schreeuwende kinderen, hangplek jongeren.

In 'de kring' wordt een oplossing gezocht. Deelnemers zijn bewoners, ondernemers, eigenaar pleintje, vertegenwoordigers gemeente (ambtenaren en bestuursleden). Ook deskundigen ziten aan tafel (juridisch, financieel). Tot nu toe zijn er drie initiatieven: een tuintje met een hek, een kas of er woningen bouwen. Tijdens 'de kring' heb je te maken met beeldvorming, meiningsvorming, besluitvorming. Van te voren definieer je het speelveld en manage je de verwachtingen. Er wordt dus niet gestemd, er wordt net zo lang overlegd/gepraat tot overeenstemming is bereikt. Het uiteindelijke besluit is dan zo sterk dat het door alle betrokkenen, inclusief de gemeente geaccepteerd wordt.

Sociocratie gaat niet over inspraak maar over besluitvorming en draagvlak.

Dit alles heeft te maken dat de gemeente toch ook op zoek is naar vormen van inspraak (deep democracy) en het geven aan of nemen van verantwoordelijkheid door de bewoners.

Hendrik vraagt of er ook over belangrijkje zaken zo kan worden beslist?

Ander cases hangen in de lucht, bijv de toeristenstroom die vanaf volgend jaar door de opening van de metrohalte door de buurt zal komen, de inrichting en rijrichting in de buurt. Op de Utrechtse Heuvelrug is men ook verder met dit experiment. Zo'n experiment kan dus ook buurtoverstijgend.

Jeroen noemt de besluitvorming van de herinrichting van de Raadhuisstrtaat, waar bewoners in eerste instantie niet bij betrokken werden, maar inmiddels wordt er gewerkt aan een bewoners-effect-rapportage. Klopt dit zo

punt 5 Rondvraag

Jan Hesseling: hoe krijgen de bewoners de buurt weer terug? Is er mogelijkheid tot bepalen van een max aantal vakantieadresssen in een straat?

Verwezen wordt naar gemeenteraadsverkiezingen 2017. De politieke partijen zullen kleur moeten bekennen mbt toerisme. Het zou goed zijn als er een plotiek partijprogramma kwam op buurtniveau.

Genoemd wordt Amsterdam In Progress, het initiatief van Stephen Hodes.

Aan Rinke wordt waarom de gemeente zoveel geld besteedt aan apps, websites terwijl het nauwelijks resultaat heeft: gebrek aan aanpak, handhaving.Rinke , die het probleem herkent, moet daarop het antwoord schuldig blijven.