Verslag van de bijeenkomst van Grachten9+ op 20 november 2017.

De bijeenkomst vond plaats boven Van Wees, Herengracht, ons ter beschikking gesteld door Hotel Ambassade.

Opening en welkom door Jeroen
Agenda:

  • de website
  • stand van zaken werkgroep toeristisch verhuur
  • stand van zaken openbare ruimte
  • Eveline van Nierop over comité Westelijke Grachtengordel en Buurt 7
  • stand van zaken werkgroep monocultuur
  • thema van de avond: hoe houden we de buurt toegankelijk, zeker ook voor ouderen, Joke van Unen
  • rondvraag

De website (Niek)

Sinds enkele weken is de website van grachten9+ on line. Er wordt nog steeds gewerkt aan de vorm en de inhoud en we proberen de site zo actueel mogelijk te houden. We willen heel graag van jullie horen: reacties, opmerkingen, suggesties die je kunt aanleveren via de site (link rechtsboven: 'bericht aanleveren' of via grachtennegenplus@gmail.<com. Ook zijn we nog op zoek naar een vormgever of ontwerper die ons kan helpen met het ontwerpen van een logo.

 

Werkgroep toeristische verhuur: stand van zaken. (Niek)
1. De omvang

Deze zomer verschenen er berichten in Het Parool, in de landelijke dagbladen en op het nieuws dat het aantal verhuuradressen voor Airbnb in Amsterdam voor het eerst gedaald zouden zijn.

Of dat echt zo is valt te betwijfelen. Volgens critici hangt het ervan af welke cijfers je gebruikt.

En als ik kijk naar wat ik in onze buurt gebeurt, constateer ik enkel een toename van het aantal woningen en appartementen dat wordt gebruikt voor toeristisch verhuur.

2. Wat doet de gemeente

De gemeente haalt wel steeds meer uit de kast om illegale vakantieverhuur aan te pakken: u heeft waarschijnlijk allemaal een brief ontvangen waarin de regels voor vakantieverhuur nog eens werden uitgelegd en hoe overlast te melden.

Bovendien is er per 1 oktober de meldplicht: elke keer als je je woning verhuurt, moet je dat digitaal melden. En eenzelfde overeenkomst als met AirBnB is inmiddels afgesloten met Booking, ingaande 1-1-18

Wat daarvan de gevolgen zijn en of dat gaat werken is nu nog niet te zeggen.

Een van de gevolgen zou moeten zijn, dat het voor de afdeling Zoeklicht/Handhaving Wonen eenvoudiger wordt bij overtreding naar de rechter te stappen.

3. De verkiezingen

Ook in de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar is vakantieverhuur een thema: alle grote partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een plan om de periode terug te draaien van 60 naar 30 dagen. (Noot: de PvdA heeft in haar ecent gepubliceerd programma zelfs een verbod op vakantieverhuur opgenomen).

4. Wat heeft de werkgroep de afgelopen tijd gedaan m.b.t. toeristisch verhuur

Het constateren van het overtreden van vakantieverhuur via het internet wordt steeds moeilijker: de verhuursites en de hobby-hoteliers worden steeds geraffineerder in het verstoppen van informatie en het vinden van manieren om hun locatie verhuurd te krijgen. Er zijn veel manieren om de regels te ontwijken.

Een aantal van de adressen die zich volgens mij niet houden aan de regels van toeristisch verhuur zijn gemeld via de gemeentelijke website. De resultaten zijn minimaal, o.a. omdat de afdeling Handhaving Wonen zwaar onderbezet is.

Het ziet ernaar uit dat op dit moment vooral direct wordt gereageerd als je concrete overlast van vakantieverhuur ondervindt.

Ondertussen gaan we verder met het inventariseren van vakantieverhuuradressen in onze buurt.

Adressen die gebruikt worden voor toeristische verhuur -legaal of illegaal-, kunt u melden via e-mail of via de site.
Melden via illegale vakantieverhuur bij de gemeente kan via Meldpunt Zoeklicht

Jan voegt toe dat door onttrekken van woningen aan het bestand de sociale cohesie in de buurt langzaam verdwijnt.

 

Openbare ruimte/Gebiedsplannen

          

Jeroen noemt pilot Handhaving. Sinds deze zomer is er een pilot waarbij twee handhavers, een buurtconciërge en een gebiedsmanager intensief controleren op de Elandsgracht, Appeltjesmarkt en de 9 straatjes.

Resultaten komen ter sprake op het buurtgesprek, 13 december in De Rode Hoed 
Info en aanmelden via deze link.

Volgend jaar zomer start er een pilot met het ophalen van (bedrijfsafval) via de (Prinsen)gracht. Kijk hier voor link met info.

Dan is er nog het conceptgebiedsplan 2018. Suggesties zijn niet meer mogelijk, mogelijkheid tot inspreken op 19 december bestaat nog wel. Kijk hier voor meer info.

Reacties van de aanwezigen:

Jan: het concept is een aanvulling op het gebiedsplan van 2016, geen nieuw plan. In dat plan van 2016 wordt sociale cohesie genoemd.

In het conceptgebiedsplan wordt ook het doortrekken van de stoepen van de gracht t.h.v. de 9 straatjes genoemd. Zo zouden er extra drempels ontstaan die fietsers en auto's minder snel doen rijden, wat de veiligheid weer ten goede zou kunnen komen.

Robin meldt overlast Canta's/Biro's in de openbare ruimte. Er wordt gewerkt aan vergunningsysteem waarbij alleen mindervaliden nog op de stoep mogen parkeren.

Robin meldt ook bankjes voor de winkels: die zijn niet vergund, dus verboden. Heeft echter geen prioriteit bij Handhaving.

               

WhatsApp van de gemeente Amsterdam met telefoonnummer 06 44440655 wordt genoemd. Door een foto en vermelding adres kunnen met name problemen in de openbare ruimte (succesvol) gemeld worden (volle papierbakken, ophopend vuilnis, scheve verkeersborden, achtergebleven materiaal van werkzaamheden etc etc).

Al deze thema's kunnen ook gemeld worden op het buurtgesprek

Werkgroep monocultuur: stand van zaken (Carla)

1. Waarom monocultuur als een van de thema's.

We zien ingrijpende veranderingen in het winkelbestand. Voor een deel onvermijdelijk: buurtwinkels, opkomst internet en pensioen als reden voor verkoop winkel, voor een deel door de toename van toeristen en bezoekers en de daarmee samenhangende prijsopdrijving.

We willen dat de 9 straatjes iets van haar karakter behoudt: diversiteit, ook voor bewoners.

2. Wat we hebben gedaan is een inventarisatie van de ontwikkelingen in de buurt.

Hiervoor komt Hendrik Battjes alle eer toe. Zijn noeste arbeid heeft geresulteerd in een indrukwekkend werk met tabellen en toelichtingen voor de peiljaren 1995, 2005, 2010 en 2017 (leuk om meer mee te doen) en de belangrijkste trends:

- de sector kleding en schoenen is sterk gegroeid, nu 43%, de groei ervan gaat steeds sneller

-buurtwinkels en curiosa nemen sterk af, nu 22%. De afname gaat ook steeds sneller.

Kortom de diversiteit maakt plaats voor eenheidsworst. Overigens is het aantal winkels dat enkel op toeristen is gericht

(Nutella-, kaas-, pannenkoeken- en tours&ticketswinkels) nog nauwelijks tot de 9 straatjes doorgedrongen.

Een andere trend is dat het aantal niet-winkelpanden langzaam afneemt. Daarentegen stijgt de leegstand. Het plafond van prijsstijgingen van de huur lijkt een beetje te zijn bereikt.

3. We hebben ook recente veranderingen geïnventariseerd.

Daaruit blijkt dat de trends zich in hoog tempo doorzetten: nog meer kledingwinkels, nog meer op toeristen gerichte winkels. Het verloop is groot.

Voorbeelden: De Witte Tanden Winkel (Runstraat) heeft na tientallen jaren (pensioen/verkoop pand) plaats gemaakt voor (onaantrekkelijke) horlogewinkel DW. Brillenmuseum Gasthuismolensteeg heeft de deuren gesloten en café Wolvenstraat 23 is nu een elektronische sigarettenwinkel (Philip Morris). Een aantal hoekpanden staan leeg (Wijde Heisteeg/Singel) en Hartenstraat/Herengracht (inmiddels Nudie Jeans).

Boekhandel De Evenaar moet verdwijnen en maakt naar verluid plaats voor Stach.

We zien ook een toename van het aantal pop-upwinkels: Huidenstraat, Berenstraat, Reestraat en hoek Hartenstraat/Keizersgracht.

4. Hoe kunnen we tegenwicht bieden aan deze ontwikkelingen?

Daarvoor hebben we de gemeente nodig. Dat hebben we al eens gedaan door in te spreken tijdens een commissievergadering of vragen te stellen in debatten. Maar we willen en stapje verder en zijn op zoek naar een goede ingang.

Die denken we gevonden te hebben in het op 5 oktober afgekondigde Voorbereidingsbesluit dat de toename van toeristenwinkels tegen moet gaan. Het doel: tegengaan van mn twee typen winkels: winkels die zich enkel richten op toeristen en dagjesmensen en zaken die etenswaren voor directe consumptie aanbieden. Er wordt gelet op assortiment, bedrijfsvoering, presentatie en reclame-uitingen.

Het besluit is bedoeld voor gebied 1012 (Wallen) maar geldt ook voor zo'n 40 omliggend estraten om een zogenaamd waterbedeffect tegen te gaan. De Elandsgracht, Rozengracht, Raadhuisstraat, Westermarkt en de 9 straatjes behoren tot die omliggende straten.

Aanvankelijk was iedereen enthousiast: eindelijk wordt er ingegrepen. Maar inmiddels zijn er twijfels, ook bij ons, want in artikel 4 staat: “de vergunning wordt slechts geweigerd indien dit naar het oordeel van B&W [de wethouder, de ambtenaren] leidt tot een onevenwichtig aanbod”. Alleen als de diversiteit in het geding is, wordt een vergunning geweigerd.

Voor de 9 straatjes zou dit kunnen betekenen dat er toeristische winkels bij mogen komen omdat de onevenwichtigheid er nu in zit dat er teveel kledingwinkels zitten.

Het Voorbereidingsbesluit geldt één jaar en in dat jaar worden wijzigingsplannen gemaakt voor de bestemming van de winkelpanden.

Onze volgende stap is om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke ambtenaar om onze zorgen te uiten, met in onze handen de analyse van de ontwikkelingen die er zijn geweest. Mocht dit nergens toe leiden, dan overwegen we alsnog een brief aan de gemeenteraad te schrijven met het verzoek om de komst van (meer) toeristische winkels naar onze buurt te voorkomen en de diversiteit te vergroten.

Marita: is dat wel voldoende?

Hendrik: de mogelijkheden zijn beperkt, we moeten ongewenste ontwikkelingen voorkomen. Veel hangt af van nieuwe bestemmingsplan.

Arend: belangrijk dat je aangeeft wat je wel wilt.

Hendrik: het rapport dat we geschreven hebben geeft de feiten weer en dient als basis voor het raadsadres.

Robin merkt op dat de huidige winkels, in tegenstelling tot vroeger, geen contact meer hebben met de buurtbewoners

an merkt op dat er veel speculatie met onroerend goed is, de WOZ gaat omhoog, dat heeft gevolgen voor de eigenaars. Gemeente zou daar eens naar moeten kijken.

Judith meldt dat de gemeente subsidie verleent aan huurders die hogere huur aanvechten

Kennismaking met Eveline van Nierop (buurt 7)

Eveline meldt de oprichting van Comité Westelijke Grachtengordel als nieuwe organisatie die de oude Buurt 7 organisatie, aangesloten bij Wijkcentrum d'Oude Stadt, opvolgt.

Dit moet leiden tot een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in dit gebied.

Het doel is de leefbaarheid in onze buurten te verbeteren, een gezamenlijk standpunt aan de politiek te laten horen. Vermindering van evenementen en geluidsoverlast heeft hoge prioriteit.

Dit comité en buurt 7 gaan niet meedoen met de verkiezingen van de bestuurscommissies omdat zij denken in de oppositie beter hun mening te kunnen verkondigen.
Meer informatie over de bestuurscommissies vindt u hier.

Onder brug 9 (Torensluisbrug) is een ruimte die momenteel verbouwd wordt tot buurthuis. Daarvoor is een stichting in het leven geroepen: Stichting Torensluis. Het toekomstige buurthuis is oa voor Brug 9 Groep (bewoners en ondernemers rond de Torensluis) en buurtorganisaties zoals Buurt 7, Stadsdorp 7 en Grachten9+. 
Kijk hier voor de website van brug9buurt.

De bedoeling is dat de bouwwerkzaamheden voorjaar 2018 klaar zijn.

Op een vraag van Marina legt Deborah uit wat een Stadsdorp is. In onze buurt is Stadsdorp Grachten en Straatjes actief. www.stadsdorpgrachtenstraatjes.nl/sgs

Gastspreker Joke van Unen (samen met Tony van Velzen)

Joke is lid van de Ouderen Adviesraad Centrum. Deze instantie adviseert de bestuurscommissie (het stadsdeel Centrum).

Enige tijd geleden organiseerde deze raad een symposium 'ouderen in de openbare ruimte'. Welke problemen ervaren ouderen, waar lopen ze tegenop?

Amsterdam heeft zichzelf het predicaat 'age friendly city' gegeven, maar de adviesraad vraagt zich af of dat terecht is.

Om niet enkel in rapporten te verzanden is i.s.m. Stadsdorpen en HVA een aanjaagteam gestart dat handen en voeten kan geven aan de problemen die ouderen in de openbare ruimte ervaren en om te komen tot praktische adviezen.

Studenten van de HVA hebben ouderen in de verschillende buurten (Weteringbuurt, Plantagebuurt etc) geïnterviewd, en er zijn 'schouwen' uitgevoerd.

Vlakbij onze buurt gebeurde dat met bewoners van De Makroon. De resultaten kunt u vinden op www.buurtkijken.nl/amsterdamcentrum

Wat gaat er nu gebeuren met al deze gegevens? Kunnen we iets 'overstijgends' doen met deze resultaten?

Want er zijn veel obstakels: trottoirs vol fietsen, Canta's, als je de straat op moet word je van je sokken gereden, de overgang stoep-straat is moeilijk (alleen vernieuwde Elandsgracht is goed ingericht).

Er moet gewerkt worden naar maatwerk voor gebieden in het centrum.

Een mogelijkheid is het invoeren van 'shared space': voetgangers, fietsers, scooters delen ruimte zonder vaste regels. De bedoeling is dat de verkeersdeelnemer zelf oplet en bepaalt hoe hij/zij deelneemt aan het verkeer.

Shared space vind je achter CS bij de ponten en het vernieuwde Muntplein is ook een vorm van shared space.

Op 8 december vindt er opnieuw een symposium plaats en daar wordt besproken waar een nieuwe pilot 'shared space' gehouden zou kunnen worden. De 9 straatjes zijn een van de kandidaten.

Lise van de Kamp merkt op dat ook de Westermarkt, in het kader van de geplande reconstructie Raadhuisstraat/Rozengracht in de toekomst een goede plek voor shared space zou zijn.

Wim: werkt shared space ook in combinatie met auto's en trams?

Joke roept de gemeente op vooral creatief te zijn; kijk wat er past op die specifieke locatie.

       

Rondvraag

Charlotte roept op tot een blauwe zone voor auto's van binnenstadbewoners.
Er schijnt al vier jaar een werkgroep hiermee bezig te zijn:
kijk hier voor meer info.

Bernadette vraagt zich af waarom zij, als bewoner Prinsengracht oneven zijde, na reconstructie Elandsgracht geen parkeervergunning heeft gekregen voor Europarking.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel, met veel dank aan Hotel Ambassade.

Deelnemers aan deze vergadering:

Arend van de Beld, Bernadette van der Bijl, Carla Hoffschulte, Charlotte Verhaar, Debora van de Water, Dingeman Coumou, Els Olsthoorn-Heim, Eveline van Nierop, Hendrik Battjes, Jan Hesseling, Jeroen van der Hulst, Joke van Unen, Judith Luteijn, Lise van de Kamp, Lous Schwirtz, Marielouise Jongsma, Marina van Hagen- Brans, Marita Hendriks, Netty Droog,&nbspNiek van der Heijden, Robin Pennings, Sasha Brunsmann,&nbspTony van Velzen, Trees Milder, Vera Leenarts en Wim Jansen

©NvdH